DSpace
 

ULIS >
0.1. HỆ THỐNG ĐỀ TÀI >
1.4 Đề tài cấp trường >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2955

Title: Vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lý học đại cương của sinh viên khóa 43 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Authors: Đặng Thị, Lan
Keywords: Vận dụng phương pháp học tích cực vào học môn Tâm lý học đại cương của sinh viên khóa 43 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Issue Date: 10-Feb-2012
Abstract: Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p häc tÝch cùc vµo häc m«n T©m lý häc ®¹i c­¬ng cña sinh viªn khãa 43 tr­êng §HNN - §HQG Hµ Néi, ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p gióp sinh viªn vËn dông tèt ph­¬ng ph¸p häc tÝch cùc vµo häc m«n T©m lý häc ®¹i c­¬ng gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ häc tËp.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2955
ISSN: N.09.33
Appears in Collections:1.4 Đề tài cấp trường

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Thông tin chi tiết xin liên hệ.doc25.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback